Regulamin Zimowego Obozu Studentów Informatyki A

 1. Niniejszy regulamin reguluje zasady obowiązujące uczestników Ogólnopolskiej Konferencji „ZOSIA 2022”, zwanej dalej Konferencją, mającego miejsce w Przesiece, w dniach 3-6 marca 2022, a także definiuje konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania tych zasad.
 2. Organizatorem obozu jest Koło Studentów Informatyki działające przy Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego z siedzibą w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, przy ul. Joliot-Curie 15, 50-383 Wrocław.
 3. Uczestnikami konferencji, zwanymi dalej uczestnikami, mogą być jedynie te osoby zarejestrowane w serwisie internetowym konferencji, które uiściły odpowiednią opłatę wyliczoną indywidualnie dla każdego uczestnika.
 4. Konferencja rozpoczyna się w dniu 3. marca 2022 i kończy w dniu 6. marca 2022, jednakże czas pobytu każdego z uczestników jest zależny od jego preferencji zadeklarowanych w systemie internetowym.
 5. W trakcie trwania konferencji, uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do poleceń Organizatora i osób przez niego wyznaczonych.
 6. Nieodpowiednie zachowanie uczestnika w trakcie konferencji, w szczególności niestosowanie się do poleceń osób wymienionych w pkt. 5, nadużywanie alkoholu, stosowanie środków odurzających, bądź inne zachowania nieobyczajne, a także zachowania stwarzające zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa uczestnika bądź innych uczestników stanowią podstawę do zastosowania następujących środków dyscyplinujących:
  1. upomnienia;
  2. powiadomienia władz organizacji macierzystej (uczelni) o zachowaniu uczestnika;
  3. wydalenia z konferencji.
  O zastosowaniu środka dyscyplinującego, w tym także o rodzaju zastosowanego środka, decyduje jednoosobowo osoba wskazana przez Organizatora jako Kierownik konferencji. Kierownik konferencji może zdecydować o nałożeniu środka najbardziej dotkliwego bez uprzedniego stosowania pozostałych środków. Kierownik konferencji może zdecydować o zastosowaniu wszystkich środków dyscyplinujących łącznie. Władze uczelni macierzystych względem osób będących uczestnikami mogą za to samo zachowanie zastosować kary dyscyplinarne wynikające z Regulaminu Studiów.
 7. Na terenie całego ośrodka, w którym odbywać się będzie konferencja obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów oraz innych wyrobów nikotynowych (w tym papierosów elektronicznych itp.). W przypadku nieprzestrzegania tego zakazu organizator zastrzega sobie prawo do zastosowania środków dyscyplinujących opisanych w punkcie 6 niniejszego regulaminu.
 8. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w czasie przebywania na konferencji. Organizator nie przejmuje odpowiedzialności względem osób trzecich za zachowania uczestnika w trakcie konferencji.
 9. Poprzez swój udział w konferencji uczestnik oświadcza względem Organizatora, iż jest w stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w programie konferencji, w szczególności jest w pełni zaszczepiony przeciwko SARS-COV-2 lub posiada aktualny negatywny wynik testu PCR na SARS-Cov-2 (tj. negatywny wynik testu wykonanego nie wcześniej niż na 7 dni przed datą rozpoczęcia konferencji).
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do poproszenia uczestnika o przedstawienie organizatorowi dokumentu potwierdzającego iż uczestnik spełnia warunek określony w punkcie 9 niniejszego regulaminu tj. paszport covidowy lub negatywny wynik testu.
 11. Organizator nie sprawuje pieczy nad osobą uczestnika oraz jego mieniem w trakcie konferencji. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestnika pozostawione w obiekcie, w którym organizowana jest konferencja.
 12. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot jego świadczenia na rzecz Organizatora bądź części tego świadczenia w przypadku niepełnego udziału w konferencji z przyczyn, za które Organizator nie odpowiada. W szczególności zwrot świadczenia bądź części świadczenia nie przysługuje uczestnikowi, względem którego zastosowano karę przewidzianą w pkt 6.c.
 13. Warunki rezygnacji:
  1. Rezygnacja z Konferencji następuje w momencie złożenia przez uczestnika rezygnacji w formie pisemnej lub elektronicznej na adres pocztowy Organizatora.
  2. W przypadku rezygnacji potrąca się 100% wpłaconej kwoty.
  3. Istnieje możliwość zwrotu wpłaconej kwoty, gdy rezygnujący uczestnik znajdzie na to miejsce innego uczestnika.