Regulamin Zimowego Obozu Studentów Informatyki A

 1. Niniejszy regulamin reguluje zasady obowiązujące osoby uczestniczące w Ogólnopolskiej Konferencji „Zosia 2024”, zwanej dalej Konferencją, odbywającej się w miejscowości Szklarska Poręba, w dniach 22.02. - 25.02.2024, a także definiuje konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania tych zasad.
 2. Organizatorem Konferencji jest Koło Studentów Informatyki działające przy Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, z siedzibą w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Joliot-Curie 15, 50-383 Wrocław.
 3. Osobami uczestniczącymi w Konferencji, zwanymi dalej Uczestnikami, mogą być jedynie osoby zarejestrowane w serwisie internetowym Konferencji, które uiściły odpowiednią opłatę wyliczoną indywidualnie dla każdego Uczestnika na podstawie podanych przez niego danych.
 4. Konferencja rozpoczyna się dnia 22.02.2024 i kończy dnia 25.02.2024, jednakże czas pobytu każdego z Uczestników jest zależny od jego preferencji zadeklarowanych w systemie internetowym.
 5. W trakcie trwania Konferencji, Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do poleceń Organizatora i osób przez niego wyznaczonych.
 6. Nieodpowiednie zachowanie Uczestnika w trakcie Konferencji, w szczególności niestosowanie się do poleceń osób wymienionych w punkcie 5, nadużywanie alkoholu, stosowanie środków odurzających, bądź inne zachowania nieobyczajne, a także zachowania stwarzające zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa Uczestnika bądź innych Uczestników stanowią podstawę do zastosowania następujących środków dyscyplinujących:
  1. upomnienia;
  2. powiadomienia władz organizacji macierzystej (uczelni) o zachowaniu Uczestnika;
  3. wydalenia z Konferencji.
  O zastosowaniu środka dyscyplinującego, w tym także o rodzaju zastosowanego środka, decyduje jednoosobowo osoba wskazana przez Organizatora jako Kierownik Konferencji. Kierownik Konferencji może zdecydować o nałożeniu środka najbardziej dotkliwego bez uprzedniego stosowania pozostałych środków. Kierownik Konferencji może zdecydować o zastosowaniu wszystkich środków dyscyplinujących łącznie. Władze uczelni macierzystych względem osób będących Uczestnikami mogą za to samo zachowanie zastosować kary dyscyplinarne wynikające z Regulaminu Studiów.
 7. Na terenie całego ośrodka, w którym odbywać się będzie Konferencja obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów oraz innych wyrobów nikotynowych (w tym papierosów elektronicznych, itp.). W przypadku nieprzestrzegania tego zakazu organizator zastrzega sobie prawo do zastosowania środków dyscyplinujących opisanych w punkcie 6.
 8. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w czasie przebywania na Konferencji. Organizator nie przejmuje odpowiedzialności względem osób trzecich za zachowania Uczestnika w trakcie Konferencji.
 9. Organizator nie sprawuje pieczy nad osobą Uczestnika oraz jego mieniem w trakcie Konferencji. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestnika pozostawione w obiekcie, w którym organizowana jest Konferencja.
 10. Uczestnik podający w serwisie internetowym nieprawdziwe dane, zgadza się na konsekwencje prawne i finansowe z tego wynikające. Organizator zastrzega sobie prawo do wydalenia takiego Uczestnika z Konferencji. W przypadku, gdy informacje podane przez Uczestnika narażają Organizatorów na straty finansowe, Uczestnik zobowiązuje się do zwrotu poniesionych przez Organizatora dodatkowych kosztów.
 11. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot jego świadczenia na rzecz Organizatora bądź części tego świadczenia w przypadku niepełnego udziału w Konferencji z przyczyn, za które Organizator nie odpowiada. W szczególności zwrot świadczenia bądź części świadczenia nie przysługuje Uczestnikowi, względem którego zastosowano karę wydalenia z Konferencji.
 12. Warunki rezygnacji:
  1. Rezygnacja z Konferencji następuje w momencie złożenia przez Uczestnika rezygnacji w formie pisemnej lub elektronicznej na adres pocztowy Organizatora.
  2. W przypadku rezygnacji potrąca się 100% wpłaconej kwoty.
  3. Istnieje możliwość zwrotu wpłaconej kwoty, gdy rezygnujący Uczestnik znajdzie na to miejsce innego Uczestnika.