Regulamin Zimowego Obozu Studentów Informatyki A

 1. Niniejszy regulamin reguluje zasady obowiązujące uczestników obozu naukowo-rekreacyjnego Zosia 2019, mającego miejsce w Markus Pensjonat nad Potokiem w dniach 21 February 2019 - 24 February 2019, a także definiuje konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania tych zasad.
 2. Organizatorem obozu jest Koło Studentów Informatyki z siedzibą w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, przy ul. Joliot-Curie 15, 50-383 Wrocław.
 3. Uczestnikami obozu, zwanymi dalej uczestnikami, mogą być jedynie te osoby zarejestrowane w serwisie internetowym obozu, które uiściły odpowiednią opłatę wyliczoną indywidualnie dla każdego uczestnika.
 4. Obóz rozpoczyna się dnia 21 February 2019 i kończy dnia 24 February 2019, jednakże czas pobytu każdego z uczestników jest zależny od jego preferencji zadeklarowanych w systemie internetowym.
 5. W trakcie trwania obozu, uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do poleceń Organizatora i osób przez niego wyznaczonych.
 6. Nieodpowiednie zachowanie uczestnika w trakcie obozu, w szczególności niestosowanie się do poleceń osób wymienionych w pkt. 5, nadużywanie alkoholu, stosowanie środków odurzających, bądź inne zachowania nieobyczajne, a także zachowania stwarzające zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa uczestnika bądź innych uczestników stanowią podstawę do zastosowania następujących środków dyscyplinujących:
  1. upomnienia;
  2. powiadomienia władz organizacji macierzystej (uczelni) o zachowaniu uczestnika;
  3. wydalenia z obozu.
 7. O zastosowaniu środka dyscyplinującego, w tym także o rodzaju zastosowanego środka, decyduje jednoosobowo osoba wskazana przez Organizatora jako Kierownik obozu. Kierownik obozu może zdecydować o nałożeniu środka najbardziej dotkliwego bez uprzedniego stosowania pozostałych środków. Kierownik obozu może zdecydować o zastosowaniu wszystkich środków dyscyplinujących łącznie. Władze uczelni macierzystych względem osób będących uczestnikami mogą za to samo zachowanie zastosować kary dyscyplinarne wynikające z Regulaminu Studiów.
 8. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w czasie przebywania na obozie. Organizator nie przejmuje odpowiedzialności względem osób trzecich za zachowania uczestnika w trakcie obozu.
 9. Poprzez swój udział w obozie uczestnik oświadcza względem Organizatora, iż jest w stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w programie obozu.
 10. Organizator nie sprawuje pieczy nad osobą uczestnika oraz jego mieniem w trakcie obozu. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestnika pozostawione w obiekcie, w którym organizowany jest obóz.
 11. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot jego świadczenia na rzecz Organizatora bądź części tego świadczenia w przypadku niepełnego udziału w obozie z przyczyn, za które Organizator nie odpowiada. W szczególności zwrot świadczenia bądź części świadczenia nie przysługuje uczestnikowi, względem którego zastosowano karę przewidzianą w pkt 6.3.
 12. Warunki rezygnacji:
  1. Rezygnacja z imprezy następuje w momencie złożenia przez uczestnika rezygnacji w formie pisemnej lub elektronicznej na adres pocztowy Organizatora.
  2. W przypadku rezygnacji potrąca się 100% wpłaconej kwoty.
  3. Istnieje możliwość zwrotu wpłaconej kwoty, gdy rezygnujący uczestnik znajdzie na to miejsce innego uczestnika.